سمت

تخصص

مرتبه علمی

 نام و نام خانوادگی

رئیس مرکز

روانپزشک

دانشیار

دکتر جمال شمس

معاون پژوهشی

روانپزشک

استاد

دکتر علیرضا ظهیرلدین

معاون آموزشی

نورولوژیست

دانشیار

دکتر بهنام منصوری

 

 

 

سمت

تخصص

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

رئیس مرکز

روانپزشک

دانشیار

دکتر جمال شمس

معاون پژوهشی

روانپزشک

استاد

دکتر علیرضا ظهیرالدین

معاون آموزشی

 

نورولوژیست

دانشیار

دکتر بهنام منصوری

هیات علمی و پژوهشی
علوم اعصاب ضریب
K
دکتر لیلا عظیمی

 

فایل‌ها