1. توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه روان شناسی، روانپزشکی، نورولوژی

2. انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه انسانی.

3. جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه.

4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم رفتاری..

5. ترغیب ، تشویق و بکار گیری محققین.

6. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور.

7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 1. توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه روان شناسی، روانپزشکی، نورولوژی

2. انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه انسانی.

3. جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه.

4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم رفتاری..

5. ترغیب ، تشویق و بکار گیری محققین.

6. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور.

7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

اهداف کلان:

انجام پژوهش های کاربردی برای یافتن بهترین شیوه های :

-پیشگیری از اختلالات روانپزشکی

- شناسایی استرسور ها و ارایه شیوه های  توانمند سازی افراد جامعه برای مدیریت صحیح این استرسور ها در تمامی سطوح جامعه

- ارتقای کیفیت تولید دانش در زمینه سلامت روان

-  تعالی فرهنگ سلامت روان  و رفتارهای اجتماعی

- ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

- کمک به  تصمیم گیری های ملی در زمینه برنامه های سلامت روان

 

اهداف استراتژیک:

 ملاک انتخاب این اهداف، دستیابی به چشم انداز کوتاه مدت (استقلال مرکز)، همراستا با اهداف کلان مرکز تحقیقات است. و برای تدوین آنها از تحلیل ذی نفعان، تحلیل درون و برون سازمان و چالش های اساسی بهره بر داری شده است.

هدف استراتژیک اول (G1): تقویت منابع کالبدی مرکز

هدف استراتژیک دوم (G2) : حفظ روند صعودی در ارزشیابی مرکز

اهداف عینی هدف استراتژیک اول (تقویت منابع کالبدی مرکز)

G1o1: افزایش جذب نیروی انسانی

G1o2: استقرار سیستم دسترسی به منابع الکترونیک و مقالات تمام متن

G1o3: توسعه نظام اطلاع رسانی

G1o4: روز آمد کردن منابع کتابخانه مرکز تحقیقات

G1o5: جلب هم اندیشی و همکاری مراکز علمی و پژوهشی معتبر ملی و منطقه  ای

فایل‌ها