مرکز تحقیقات علوم رفتاری در فروردین ماه سال 1385 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گردیده است.

اولین جلسه شورای عالی مرکز نیز در نیمه دوم مرداد ماه همان سال در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردیده است. در طی این جلسه ریاست مرکز تعیین گردیده و پس از آن اعضای شورای عالی و شورای پژوهش مرکز  توسط رئیس مرکز تعیین شدند. و مرکز فعالیت خود را از تاریخ26/1/85 در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین آغاز نموده است. این مرکز در حال حاضر از نظر گردش مالی و اداری به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وابسته است.

 

فایل‌ها