×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

ترس از خود عامل شناختی مهمی در آسیب¬شناسی اختلال وسواس فکری-جبری می¬باشد

ترس از خود عامل شناختی مهمی در آسیب¬شناسی اختلال وسواس فکری-جبری می¬باشد

بیشتر
تفکر ولع عامل شناختی مهمی در مصرف الکل و سیگار و استفاده زیاد از رسانه¬های اجتماعی می¬باشد

تفکر ولع عامل شناختی مهمی در مصرف الکل و سیگار و استفاده زیاد از رسانه¬های اجتماعی می¬باشد

بیشتر
مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش

مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش

بیشتر

سامانه ها

تنظیمات قالب