×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
ترس از خود عامل شناختی مهمی در آسیب¬شناسی اختلال وسواس فکری-جبری می¬باشد
نتایج طرحهای خاتمه یافته مرکز

ترس از خود عامل شناختی مهمی در آسیب¬شناسی اختلال وسواس فکری-جبری می¬باشد

مطابق نتایج این مطالعه پیشنهاد می¬گردد که درمانگران حوزه اختلال وسواس، ترس از خود، به ویژه ترس از خود فاسد را به عنوان عامل مهمی در ارزیابی و درمان اختلال وسواس مورد هدف قرار دهند.

حمایت از مقالات شما
قابل توجه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقمند

حمایت از مقالات شما

پذیرش مقاله فقط به زبان انگلیسی و از طریق سایت http://journals.sbmu.ac.ir/ijabs

طرح حمایت مالی
طرح حمایت مالی

طرح حمایت مالی

طرح حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی روانپزشکان و روانشناسی

    تنظیمات قالب