×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/02/20 - 10:51
  • بازدید : 424
  • تعداد بازدیدکننده : 419
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
نتایج طرحهای خاتمه یافته مرکز

مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش

انجام کارآزمایی بالینی با گروه کنترل فعال می¬تواند مسیر مناسبی برای مطالعات آتی باشد.

خستگی، کاهش کیفیت خواب و تاب¬آوری از عوارض درمان محرومیت آندروژن (ای¬دی¬تی) در کنسر پروستات متاستاتیک می-باشد. درمان¬های موج سوم روان¬شناسی عمدتا از طریق افزایش انعطاف¬پذیری روانی به افزایش بهزیستی یاری می¬رسانند. تاکنون مطالعه¬ای جهت مقایسه دو درمان در بیماران مبتلا به کنسر پروستات صورت نگرفته است. در یک مطالعه مورد منفرد در قالب طرح A1B1C1A2B2C2 با مولتیپل بیس¬لاین و فالوآپ 6 ماهه، در خلال فوریه تا سپتامبر 2015، یک مرد 64 ساله تحت درمان نگهدانده متادون با تشخیص کارسینوم پروستات لوکالایز پس از پروستاتکتومی رادیکال و در حال دریافت درمان محرومیت آندروژن، از طریق نمونه گیری مبتنی بر پاسخ انتخاب و پس از دو بیس¬لاین سه هفته¬ای، به مدت سه هفته به ترتیب تحت شناخت¬درمانی مبتنی بر ذهن¬آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت. داده¬ها از طریق آزمون معادله برآورد تعمیم¬یافته و همبستگی با اندازه¬های تکراری تحلیل شدند. مهمترین یافته¬ها: نتایج اولیه نشان داد که هر دو درمان شناختی مبتنی بر ذهن¬آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص-های شدت خستگی، بهبود کیفیت خواب و تاب¬آوری اثربخش بوده است (01/0>all’ s p)؛ هرچند تفاوتی بین دو درمان مشاهده نشد (084/0=p) و تغییرات ایجاد شده تا مرحله فلوآپ پابرجا نماند (05/0<all’ s p). نتایج ثانویه نشان داد که ارتباط معکوسی بین شدت¬خستگی با کیفیت خواب و تاب¬آوری وجود دارد (01/0>all’ s p). پیشنهاد برای کاربرد: یافته¬های مطالعه حاضر همسو با پیشینه پژوهشی گویای اثربخشی مداخلات موج سوم در ارتقاء شاخص¬های روان¬شناختی در بیماران کنسر می¬باشد. انجام کارآزمایی بالینی با گروه کنترل فعال می¬تواند مسیر مناسبی برای مطالعات آتی باشد.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی,حمایت مالی,آرشیو
  • گروه خبری : 126258
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب