×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رئیس جلسه: دکتر جمال شمس

اعضای شوای پژوهشی

دکتر علیرضا ظهیرالدین

دکتر جمال شمس

دکتر بهنام منصوری

دکتر لیلا عظیمی

دبیر جلسه:شیما قنبری

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب